Προτάσεις στο Σχέδιο Νόμου του Υ.ΠΑΙ.Θ. για την αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

50cb3e558cb25.image

Πλήθος µελετών, συµπερασµάτων συνεδρίων, η αρθρογραφία επιστηµόνων και καθηγητών της ∆ευτεροβάθµιας και της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης αλλά και η εµπειρία των µελών µας που αντλείται από τις χιλιάδες ώρες διδασκαλίας των Μαθηµατικών, συγκλίνουν στην διαπίστωση της αποτυχίας υλοποίησης των σκοπών και στόχων µάθησης των Μαθηµατικών στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Περισσότερο από τριάντα χρόνια αναλύεται και τεκµηριώνεται η παθογένεια του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήµατος της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που παράγει µαθηµατικά αναλφάβητους πολίτες και φοιτητές. ∆εν θα σταθούµε σε χιλιοειπωµένα επιχειρήµατα που αποδεικνύουν την τραγική αναποτελεσµατικότητα της µαθηµατικής εκπαίδευσης του τωρινού Εκπαιδευτικού Συστήµατος, καθώς αυτά συναντώνται σε κάθε αρθρογραφία και µελέτη, αλλά να προσθέσουµε ότι πολλές σχολές των Ελληνικών Πανεπιστήµιων οδηγήθηκαν σε αλλαγές του προγράµµατος σπουδών τους εισάγοντας µαθήµατα Μαθηµατικών, για την κάλυψη βασικών προαπαιτούµενων µαθηµατικών γνώσεων που οι φοιτητές έπρεπε να διαθέτουν από την ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση.

Ύστερα από αναζητήσεις και πειραµατισµούς δεκαπέντε χρόνων φαίνεται να καταλήγουµε στη γνωστή παλαιά συνταγή των ∆εσµών χωρίς στην ουσία να απαντάµε στις αδυναµίες των προηγούµενων εκπαιδευτικών συστηµάτων που επιχειρούµε να επιλύσουµε µε το νέο. Επειδή, το Σχέδιο Νόµου δεν αναφέρεται στη διδακτέα ύλη των µαθηµάτων αλλά στις ώρες διδασκαλίας, θα περιορίσουµε τις προτάσεις µας στο πεδίο των εβδοµαδιαίων ωρών διδασκαλίας των Μαθηµατικών στο Λύκειο καθώς και για τον Εθνικό Οργανισµό Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.). Οι προτάσεις µας υπηρετούν την θεραπεία της µαθηµατικής γνώσης στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά δεδοµένα και τις βασικές ανάγκες του µαθητή προσπαθώντας παράλληλα να κτίσουµε τη γέφυρα µεταξύ του Ε.Ο.Ε. και της σχολικής πραγµατικότητας.
 
Πρόταση για το Επαγγελµατικό Λύκειο (ΕΠΑΛ)
Προτείνουµε, την αύξηση (σε 18 ώρες) των συνολικών ωρών διδασκαλίας των Μαθηµατικών στις θετικές ειδικότητες, αφού για την αποτελεσµατική µαθησιακή διαδικασία προαπαιτείται υψηλό επίπεδο γνώσης των µαθηµατικών, όπως επισηµαίνεται άλλωστε και στους σκοπούς του νέουσχεδίου για το ΕΠΑΛ «η παροχή γενικής παιδείας υψηλού επιπέδου σε συνάρτηση µε τη δυνατότητα ανέλιξης µέσω σπουδών σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθµίδα».

 

Προτάσεις για το Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ)
1. Για τα Μαθηµατικά γενικής παιδείας της Α΄ και Β΄ τάξης έχει τεκµηριωθεί σε πολλαπλά επίπεδα ότι οι ώρες διδασκαλίας, µε το ισχύον αναλυτικό πρόγραµµα, δεν επαρκούν ώστε να επιτευχθούν στοιχειωδώς οι διδακτικοί στόχοι του µαθήµατος. Για τον λόγο αυτό προτείνουµε για την Άλγεβρα 4 ώρες διδασκαλίας και για τη Γεωµετρία 3 ώρες διδασκαλίας.
2. Για τα Μαθηµατικά κατεύθυνσης της Β΄ Λυκείου οι δύο ώρες διδασκαλίας δεν επαρκούν ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι επιλογής του συγκεκριµένου προσανατολισµού. Για τον λόγο αυτό προτείνουµε να παραµείνουν οι 3 ώρες διδασκαλίας του εν λόγω µαθήµατος.
3. Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να περιορίσουµε τη δυνατότητα των µαθητών που επιλέγουν τις επιστήµες υγείας να εισάγονται, εφόσον το επιθυµούν, σε σχολές του τεχνολογικού πεδίου (πολυτεχνικές σχολές κ.α.). Το “µπετονάρισµα” αυτών των µαθητών σε µία µόνο δέσµη επιλογών σχολών υγείας ήταν ένα σηµαντικό λάθος του προηγούµενου συστήµατος των ∆εσµών, το οποίο µε επιτυχία αντιµετωπίστηκε από το παρόν σύστηµα. Επιτέλους, δεν πρέπει να τιµωρείται ο µαθητής που επιλέγει το πεδίο των επιστηµών υγείας µε τον αποκλεισµό του από την µεγαλύτερη οµάδα των σχολών της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, τις σχολές του τεχνολογικού πεδίου. Εποµένως, για να είναι δυνατή η επιλογή σχολών του τεχνολογικού πεδίου από µαθητές των επιστηµών υγείας αλλά και για την κάλυψη βασικών προαπαιτούµενων µαθηµατικών αναγκών
των ιατρικών και βιολογικών σχολών (σύµφωνα µε τα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών των αντίστοιχων σχολών) κρίνεται υποχρεωτική η κοινή διδασκαλία των Μαθηµατικών στο πεδίο των επιστηµών υγείας και στο τεχνολογικό πεδίο όπως προβλέπει το παρόν σύστηµα ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Για το λόγο αυτό προτείνουµε να παραµείνουν, τα Μαθηµατικά κατεύθυνσης στο πεδίο των επιστηµών υγείας.
4. Σύµφωνα µε τις επιδόσεις των µαθητών της Γ΄ Λυκείου στα Μαθηµατικά κατεύθυνσης αποδεικνύεται ότι οι 8 ώρες διδασκαλίας των Μαθηµατικών δεν αρκούν ώστε να επιτευχθούν οι διδακτικοί στόχοι στο ισχύον αναλυτικό πρόγραµµα, πόσο µάλλον στην εξειδίκευση που προτείνεται στο νέο σχέδιο νόµου. Προτείνουµε 10 ώρες διδασκαλίας των Μαθηµατικών της Γ΄ Λυκείου στο τεχνολογικό πεδίο και στις επιστήµες υγείας.
 
Προτάσεις για τον Εθνικό Οργανισµό Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε)
1. Στο συµβούλιο του Ε.Ο.Ε. να συµµετέχουν 5 εκπαιδευτικοί της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µε βαθµό τουλάχιστον Β` οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος ή µεταπτυχιακού διπλώµατος σε αντικείµενο συναφές µε την αποστολή και τις δραστηριότητες της Αρχής. Απαραίτητη προϋπόθεση και προαπαιτούµενο είναι οι εκπαιδευτικοί να διδάσκουν τουλάχιστον την τελευταία πενταετία στην Γ΄ Λυκείου.
2. Οι Επιτροπές ∆ιαγωνισµών οφείλουν ρητά να επιλέγουν θέµατα συµβατά µε το επίπεδο του σχολικού βιβλίου και να αιτιολογούν σε κάθε θέµα τον διδακτικό στόχο που προσπαθούν να ανιχνεύσουν.
3. Να θεσµοθετηθεί ανεξάρτητος εσωτερικός έλεγχος των θεµάτων των Πανελληνίων Εξετάσεων πριν τη τελικής τους διαµόρφωσης από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµών ώστε να αποφεύγονται συχνά λάθη και αστοχίες που έχουν παρατηρηθεί. Ειδικό συµβουλευτικό σώµα εκπαιδευτικών που διδάσκουν την τελευταία δεκαετία στην Γ΄ Λυκείου να λύνει τα προτεινόµενα θέµατα της Επιτροπής ∆ιαγωνισµών πριν πάρουν την τελική τους µορφή και να αξιολογεί τη συµβατότητά τους µε το σχολικό βιβλίο, το βαθµό δυσκολίας, τη µοριοδότηση, τον χρόνο που απαιτείται για τη λύση τους. Τα συµπεράσµατά της να λαµβάνονται υπόψη από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµών κατά την τελική συγγραφή των θεµάτων των Πανελληνίων Εξετάσεων.
4. Εντός διηµέρου από την εξέταση του µαθήµατος η κεντρική επιτροπή εξετάσεων να ελέγχει τον τρόπο βαθµολόγησης εκδίδοντας πιθανές λύσεις, αναλυτικές βαθµολογίες και να συντονίζει την ενιαία πολιτική βαθµολόγησης µεταξύ των βαθµολογικών κέντρων.
5. Κάθε χρόνο η Ε.Ο.Ε. να συντάσσει εντός τετραµήνου από το πέρας των εξετάσεων αναλυτική έκθεση µε τις παρατηρήσεις από την αξιολόγηση των γραπτών των µαθητών και να ανατροφοδοτεί όπου χρειάζεται το εκπαιδευτικό σύστηµα µε νέες οδηγίες διδασκαλίας.

 

Δείτε τις προτάσεις σε μορφή αρχείου PDF

print